Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

Наредби

Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бобошево

публикувано 30.01.2023г.

Наредба за определяне размера и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бобошево

публикувано 25.02.2022 г.

Наредба за определяне размера и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бобошево 2021г.

Н А Р Е Д Б А №2 ЗА ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И МЕСТАТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОБОШЕВО

публикувано 04.12.2020 г.

Наредбата за определяне размера и администриране на местните данъци на територията на община Бобошево

публикувано и в сила от 25.08.2020г.

Наредба за определяне размера и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Бобошево

 публикувано и в сила от 25.09.2019 г.

Наредба № 1 за опазване на обществения ред в община Бобошево

 публикувано и в сила от 20.08.2019 г.

Наредба за управление на отпадъците на територията на община Бобошево

публикувано и в сила от 20.08.2019 г. 

Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на Община Бобошево

публикувано и в сила от 26.03.2019 г. 


Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Бобошево

публикувано и в сила от 26.08.2021 г.

Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Община Бобошево

публикувано и в сила от 22.01.2019 г.

Наредба за хора с трайни увреждания на територията на Община Бобошево

публикувано и в сила от 27.09.2018 г. 

Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Бобошево

публикувано и в сила от 26.06.2018 г.


НАРЕДБА за организацията и дейността на клубовете на пенсионера и хората с увреждания в община Бобошево

публикувано и в сила от 24.10.2017 г.
НАРЕДБА ЗА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОБОШЕВО

публикувано и в сила от 29.07.2017 г. 

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОБОШЕВО

публикувана и в сила от 28.06.2017 г
Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на община Бобошево

публикувана и в сила от 04.11.2016 г.

 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.