Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

Материали за предстоящо заседание

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОБОШЕВО,ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

гр.Бобошево,ул.”Иван Кепов” 3,тел.07046/25 98,е-mail:obs_boboshevo@abv.bg

 

ДО

ОБЩИНСКИТЕ  СЪВЕТНИЦИ

КМЕТ НА ОБЩИНА

КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА

КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

 

 

 

П О К А Н А

 

          На основание чл.25, т.1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и чл.17, ал.1, т.1 от Правилника за организация и дейността на общински съвет- Бобoшево, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

С В И К В А М

 

         РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет- Бобошево, което ще се проведе на 23.12.2019 год. /понеделник/ от 14.00 часа в малката зала на НЧ ”Лоза-1870” – гр.Бобошево, при следния

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Докладна записка относно общата численост на персонала и  структурата  на общинска администрация.

Вносител: Кмет на Община Бобошево.

 

2. Утвърждаване  на образец за Декларация по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

Вносител: Велислава Димитрова – Председател ПК

 

3.Предложение за избор на заместник делегат на общо събрание на  Сдружение на Югозападните Общини./СЮЗО/.

Вносител: Председател на ОбС.

 

4.Предложение за срокове за изплащане на възнагражденията на общински съвет.  Вносител: Председател на ОбС.

 

5.Докладна записка  за отпускане на еднократна помощ за оперативно лечение. Вносител Г.Виделова – Председател на ПК.

 

6.Предложение за отпускане на еднократна помощ за новородено на Т.Х.Б.

 Вносител -  Председател на ОбС.

 

7. Предложение за отпускане на еднократна помощ за новородено на Д.Р.Н.

Вносител: Председател на ОбС.

 

8. Предложение за отпускане на еднократна помощ за новородено на В.Д.Б.

Вносител: Председател на ОбС.

 

9.Предложение за отпускане на еднократна помощ за новородено на K.Г.К .

 Вносител: Председател на ОбС.

 

10. Отпускане на средства за закупуване на коледна украса за с.Блажиево.

Вносител: Председател на ОбС.

 

11. Разни.

 

12.Изказвания, питания и становища и предложения на граждани.

 

 

      *Дневния ред може да се допълва и изменя!

 

 

СТЕФАН ТАЧЕВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БОБОШЕВО

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.