Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

Кмет

Кмет

СТЕФАН БОРИСОВ ТАЧЕВ

Роден на  03.09.1966г. в с. Скрът, община Петрич 

Избиран за кмет на община Бобошево в периода   м. ноември 2023 г.- м.октомври 2027 г. 


___________________________________________________________________

Кметът на общината е едноличен орган на изпълнителната власт.

Кметът на общината е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на общината.

Кметът упражнява общо ръководство и контрол на общинска администрация и представлява общината.

В своята дейност кметът на общината се ръководи от законите, актовете на Общинския съвет и решенията на населението.

               

Кметът на общината :

1. ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;

2. внася за одобрение от Общинския съвет структурата на

общинска администрация;

3. назначава и освобождава от длъжност заместник-кмета на

общината, кметските наместници. ръководителите на звена на издръжка от общинския бюджет, служителите в общинска администрация и налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;

4. отговаря за опазването на обществения ред, като за

осигуряването му издава писмени заповеди задължителни за началниците на съответните полицейски служби;

5. организира и отговаря за разработването и изпълнението на

об­щинския бюджет;

6. организира и отговаря за разработването и

изпълнението на дългосрочните програми;

7. организира изпълнението на решенията на Общинския съвет и се отчита пред него за това. Изпраща на Общинския съвет актовете, издадени в изпълнение на неговите решения в 7 дневен срок от издаването им ;

8. организира изпълнението на задачите, които произ-тичат  от законите,от актовете на Президента и Министерския съвет;

9. възлага изпълнението на свои функции на кметовете на

кметства, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъоб­разността при тяхното изпълнение.Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на кметства при изпълнение на техните правомощия и може да отменя техни актове.

10.организира и провежда действия по защита на населението при бедствия и аварии;

11.поддържа връзки с политическите партии и обществените организа­ции и движения,както и с други органи на местното самоуправление в страната и чужбина;

12.възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за част от нея и одобрява опре­делени устройствени планове при условията и реда на ЗУТ и организира изпълне­нието им;

13.изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние и може да възлага тези функции с писмена заповед на кметовете на кметства и на кметските наместници за населени места, в които се поддържат регистри за граж­данско състояние, както и на други длъжностни лица от общинска администрация;

14. осигурява организационо-техническото обслужване на Общинския съвет;   

15. утвърждава Устройствения правилник на общинската администрация;

16. осъществява правомощията си по придобиване, управление и разпо­реждане с общинско имущество, по ред и условия, регламентирани в Закона за об­щинската собственост;

17. изпълнява функциите на орган по настойничество и попечителство;

18. определя наименованията на длъжностите на държавните служители и разпределението им по групи и рангове, съгласно Единния класификатор на длъжностите в администрацията, на основание чл.2,ал.2.от Закона за държавния служител;

19. присъжда рангове на държавните служители, съгласно чл.74 от Зако­на за държавния служител;

20. утвърждава длъжностното разписание на служителите в общинска администрация;

21. организира развитието на партнъорски отношения с общини от страната и чужбина;

22. прави публичен отчет пред Общинския съвет и населението на общи­ната на всеки шест месеца;

23. представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;

Кметът на общината осъществява и други функции, определени със закон подзаконов нормативен акт или с решение.

Кметът на общината, в случаите определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.