Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

          ДЕТСКА ГРАДИНА “ЗДРАВЕЦ”

 град Бобошево, община Бобошево, област Кюстендил

Адрес:  ул. “Ал.Стамболийски”  №1;   Директор: Клара Граховска;

Счетоводство: тел: 0876056800; e-mail:cdg_bobo6evo@abv.bg

 

 

 

1. Наименование на административната услуга
      Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от ДГ „Здравец“ гр.Бобошево.

 

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

-          Закон за предучилищното и училищното образование (чл. 72);

-          Наредба за предучилищното образование (чл. 36);

 

3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.

        Директорът на детската градина

 

4. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.
За издаване на Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование, не е необходимо заявяване. Издава се на всички деца, завършили задължителното по ЗПУО обучение.


5. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя.

Услугата не се предоставя по електронен път

 

6. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.

Безсрочен


7. Такси или цени.

Не се дължат

 

8. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

Регионално управление на образованието

Министерство на образованието и науката

 

9. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.
        Отказът се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд.

 

10. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.

 

cdg_bobo6evo@abv.bg; тел:07046/2413

/електронен адрес на институцията/

 

11. Начини на получаване на резултата от услугата

Лично/от родител/настойник на ученика/чрез упълномощено лице

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.