Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

Административни услуги


Център за услуги и информация на гражданите

Адрес: община Бобошево, гр. Бобошево 2660, ул.„Иван Кепов” № 3, в сградата на община Бобошево.

       Ел. поща: obst_boboshevo@mail.bg

Тел.за връзка: 07046/23-54

Факс: 07046/23-44

Работно време: от 08:00 до 16:30 часа без прекъсване

 

Начини на заявяване на услугата:

  • Лично или чрез упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно, в Центъра за услуги и информация на гражданите,с подаване на писмено заявление по образец;
  • Устно, като се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило;

·         чрез лицензиран пощенски оператор;

·         по факс: 07046/23-44;

 

Начини на получаване на издадения индивидуален административен акт:

  • Лично или  чрез упълномощено лице в Центъра за услуги и информация на гражданите.
  • Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и е съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
  • Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:

ü  като вътрешна препоръчана пощенска пратка;

ü  като вътрешна куриерска пратка;

ü  като международна препоръчана пощенска пратка;

 

Начини на плащане на таксата за заявената от Вас административна услуга:

  • На гише „Каса” в Център за услуги и информация на гражданите;
  • По банкова сметка:
  • IBAN: BG88STSA93008444304600 

BIC: STSABGSF

БАНКА ДСК

 

Административния регистърhttp://iisda.government.bg/

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.