Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

Стандартизирани образци на заявления /приложение № 5, ДВ, бр. 56 от 16.07.2019/

Заявление за заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

18.07.2019г
Заявление за издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране
18.07.2019г

Заявление за издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние
18.07.2019г

Заявление за издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина

18.07.2019г
Заявление за издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

18.07.2019г.
Заявление за издаване на разрешение за строеж

18.07.2019г.
Заявление за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

18.07.2019 г.
Заявление за издаване на скици за недвижими имоти

18.07.2019г
Заявление за издаване на удостоверение за декларирани данни

18.07.2019г
Заявление за издаване на удостоверение за търпимост на строеж

18.07.2019г
Заявление за издаване на удостоверение за факти и обстоятелства

18.07.2019г
Заявление за одобряване на подробен устройствен план

18.07.2019г
Заявление за отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

18.07.2019г
Заявление за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава

18.07.2019г
Заявление за удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

18.07.2019г
Протокол за устно заявяване на нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа
18.07.2019г

Протокол за устно заявяване на нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите
18.07.2019г

Протокол за устно заявяване на нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване

18.07.2019г
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.