Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево

ПравилнициДокладна записка с мотиви за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на ОС-Бобошево, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

публикуване 16.05.2017 г.


Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна помощ в община Бобошево.П Р А В И Л Н И К ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ – БОБОШЕВО, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ (Приет с Решение № 45 / 28.01.2016 г. на ОбС – Бобошево)

Устройствен правилник на Общинска Администрация Бобошево - публикувано на 18 ноември 2013 г.В момента разглеждате олекотената мобилна версия на сайта. Към пълната версия.