Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево
ЗАПОВЕД
УВЕДОМЛЕНИЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОБОШЕВО, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

гр. Бобошево, ул.”Иван Кепов” 3, тел.07046/25 98, е-mail: obs_boboshevo@abv

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Уважаеми  жители на Община Бобошево

На 25.06.2020г. /четвъртък/ от 09:30 часа в кабинета на Общински съвет – Бобошево ще се проведе приемна с представители на НОИ –гр.Кюстендил.

Може да се обръщате към тях с въпроси, свързани с:

- пенсиониране

- преизчисляване на пенсия

- вдовишки

- болнични

- издаване на персонален идентификационен код /ПИК/

- справки

- всякакви въпроси свързани с НОИ

За улеснение и по-бързо съдействие от НОИ, задайте вашите въпроси предварително на тел. 07046/25 98 и 0878117941, както и чрез:

- кметовете по места

- кметските наместници

- общинските съветници

                           

   С УВАЖЕНИЕ,

Председател ОбС - Бобошево

СТЕФАН ТАЧЕВ /п/

 

ОБЯВЛЕНИЕ

О Б Я В Л Е Н И Е

по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове

    В Общински съвет-Бобошево с вх. № 02-1474 / 20.05.2020 г. е постъпило предложение от общинския съветник Гергана Виделова, за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Бобошево, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация , мандат 2019-2023 г. и е публикувано на официалната интернет - страница на Община Бобошево, а именно: www.obshtina-bobochevo.eu

    Съгласно разпоредбите на чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет - Бобошево, предоставя възможност за провеждане на обществени консултации с гражданите и юридическите лица по предложените изменения и допълнения на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Бобошево, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, мандат 2019-2020 г., като се определя срок за предложения и становища по проекта за изменение и допълнение до 05.07.2020 г.

    Предложения и становища по проекта, могат да бъдат направени на e-mail: obs bobochevo@abv.bg или подавани в писмен вид  на партерен етаж на Община Бобошево,  ул. „Иван Кепов“ № 3 за Общински съвет-Бобошево.

Информация за коронавирус COVID-19

Община Бобошево
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.