Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево
ОБЯВА / Социални асистенти

Прием на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”

Община Бобошево в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А, че от 19.04.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”.

 „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.

Лицата желаещи да бъдат назначени на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа” по реда на Закона за социалните услуги е необходимо да подадат следните документи:

 1. Заявление за участие в подбор  (по образец):
 2. Документ за самоличност (за справка);
 3. Автобиография;
 4. Копие на документ за придобита образователно-квалификационна степен за завършено основно образование;
 5. Сертификат от проведено обучение- копие, ако е приложимо;
 6. Други документи по преценка на кандидата - документ удостоверяващ продължителността на професионален опит /при наличие на такива/.

  С одобрените кандидати за заемане на длъжността „Социален асистент“ ще бъдат сключени трудови договори, като един „социален асистент“ ще предоставя подкрепа на 2-ма потребители в зависимост от индивидуалните потребности на   потребителите.

 Основни задължения: Осъществява социално- битови дейности, съгласно чл.93, ал.1, т.1, 2, 3, 4 и 5- самообслужване, движение и придвижване, промяна и поддържане на позицията на тялото, изпълнение на ежедневни и домакински дейности, комуникация за целевите групи, лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност, деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Изисквания за заемане на длъжността: Образователна степен- начално образование

Документи от кандидатите за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги се подават от 19.04.2021 г. в деловодството на  Община Бобошево, партер, всеки работен ден от 08:30 до 16:00 часа.

Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Бобошево на адрес: https://obshtina- boboshevo.eu

За допълнителна информация  на  тел.07 046/23-54, в.120 – Счетоводство на община Бобошево.

1. Заявление за участие в подбор- Приложение № 1

2.Приложение № 2 - автобиография

ОБЯВА / Канадидат потребители

Прием на документи от кандидати за потребители  на социалната услуга „Асистентска подкрепа”

Община Бобошево в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А, че от 19.04.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа”.

 „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

 • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
 • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като необходимите  документи за кандидатстване са следните:

 1. Заявление – декларация (по образец):
 2. Документ за самоличност (за справка);
 3. Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК /копие/; Медицински протокол на ЛКК/ копие/; Други медицински документи- актуална епикриза и др./копие/;
 4. Пълномощно / в случай, че документите не се подават лично от кандидата за потребител/.

  Максималната продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно индивидуалната оценка на потребностите.

Услугата „Асистентска подкрепа”ще се предоставя на 15 потребители от 7 асистента, със срок до 31.12.2021 година.

Заявяването от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа”в изпълнение на Закона за социалните услуги се подават от 19.04.2021 г. в деловодството на  Община Бобошево, партер, всеки работен ден от 08:30 до 16:00 часа.

Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Бобошево на адрес: https://obshtina- boboshevo.eu

За допълнителна информация  на  тел.07 046/23-54, в.120 – Счетоводство на община Бобошево.

1. Заявление -  декларация от потребител

СЪОБЩЕНИЕ
ОБЩИНА БОБОШЕВО 
  ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

гр.Бобошево, ул.Иван Кепов №3, тел.централа:07046/23-54, факс:07046/23-44, e-mail: obst_boboshevo@mail.bg

 СЪОБЩЕНИЕ 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, 

Във връзка с продажбата на дървесина от Териториално поделение „Държавно ловно стопанство – Дупница” на жителите на община Бобошево, Ви уведомявам, че право да добият и съответно закупят дървесина имат физически лица, които не са търговци – за лична употреба, без право на продажба.

Желаещите лица, които искат да ползват дървесина по този ред е необходимо да бъдат включени в списъци, изготвени от кмета на общината, в съответствие с определения лимит и по реда на подаване на заявлението. В списъците се включват трите имена, постоянния (не настоящ или временен) адрес на не повече от един член на домакинството, както и точно определено количество дървесина, което лицето има право да добие и съответно закупи, съобразно определения обем дървесина за съответното населено място.

Продажбата на дървесина, добита на територията на ТП ДГС Дупница се извършва по следния начин и цени:

 

Дървесен вид

Едра дървесина

 

Средна дървесина

Дребна дървесина

Дърва за горена лв./пр м³

Ia кл.

I кл.

II кл.

III и  IV

Техн.

ритловици

ОЗМ

дърва

лв./ м³

лв./ м³

лв./ м³

лв./ м³

лв./ м³

лв./ м³

лв./ м³

лв./ м³

Смерч, ела

90,00

60,00

54,00

36,00

24,00

24,00

36,00

11,29

Бял бор

84,00

60,00

54,00

36,00

24,00

24,00

36,00

11,29

Черен бор

78,00

60,00

48,00

36,00

24,00

24,00

36,00

11,29

Бк, дъб, гбр, ак

 

 

 

 

 

 

36,00

26,40

Тпл, брз и др.

 

 

 

 

 

 

36,00

11,52

 

Посочените цени са с включен ДДС. Към цената на дървесината се добавят такса за издаване на позволително за сеч и такса превозен билет за транспорт на дървесина.

Физическите лица, които не са търговци – за лична употреба без право на продажба, с постоянен адрес на територията на общината, могат да закупуват дърва за горене от временен горски склад по ценоразпис на следните цени:

-          Иглолистни дърва – 36,00 лв./простр. м³ с ДДС

-          Широколистни твърди дърва /дб, гбр, цер/ – 52,80 лв./простр. м³ с ДДС

-          Широколистни твърди дърва /бк, ак/ – 49,50 лв./простр. м³ с ДДС

-          Широколистни меки дърва /трп, брз, др/ – 36,30 лв./простр. м³ с ДДС

Не са включени цени за транспорт и товаро-разтоварна дейност.

Предвид гореизложеното Ви уведомяваме, че заявления за включване в списъка на физическите лица, желаещи да добият и съответно закупят дървесина за собствени нужди, ще се приемат в деловодството на община Бобошево и при кметовете и кметските наместници по селата, до 05.04.2021 г. За лицата, които желаят да закупят дървесина, предоставянето на дървата ще се осъществява по поредност на подаване на заявленията, респективно заплащане на дървесината.

 

 

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


Информация за коронавирус COVID-19

Община Бобошево
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.