Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево
Община Бобошево
Община Бобошево
Община Бобошево
Община Бобошево
Община Бобошево
Община Бобошево
Община Бобошево
Приложения

ВИДЕО

МОТОКРОС 2018

Списък кметства
ПОКАНА
СЪОБЩЕНИЕ
ОБЩИНА БОБОШЕВО 
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

гр. Бобошево, ул. “Иван Кепов” № 3, тел.централа:07046/23-54, факс:07046/23-44, e-mail: obst_boboshevo@mail.bg 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Изх. № 2277/01.08.2019 г.

Към Заповед № РД-01-05-189/01.08.2019 г.

 

Община Бобошево на основание § 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) предвид обстоятелството, че лицата:

Йорданка Е. Стоянова, с адрес: гр. Перник, ул. „Благой Гебрев”№60, вх.Г,ет.3, ап. 9 видно от известията за доставяне ИД PS 2660 000LJH G;

Гергана Е. Стоянова, с адрес: гр. Перник, ул. „Тева”№94, вх. А, ет.5, ап.14, видно от известията за доставяне ИД PS 2660 000LJG F;

Донка Й. Пращова, с адрес: гр. София, р-н „Сердика”, ул. „Кавала” №19, ет.4, ап.11, видно от известията за доставяне ИД PS 2660 000LJE D;

 Ивайло Д. Пращов, с адрес: гр. София, р-н „Сердика”, ул. „Кавала” №19, ет.4, ап.11,  видно от известията за доставяне ИД PS 2660 000LJC B

не са получил лично писмо с изх. № 2277/01.08.2019 г. на община Бобошево

 

С Ъ О Б Щ А В А

 

На основание чл.195, ал.6, във връзка с чл.196, ал.3 от Закона за  устройство на територията (ЗУТ) е издадена Заповед № РД-01-05-189/01.08.2019 год. на Кмета на община Бобошево за  премахване на строежи: „Паянтова сграда” и „Паянтова  жилищна сграда”,  находящи се в УПИ № III-146, кв. 23 по регулационния план на гр. Бобошево. Гореописаните строежи не отговарят на изискванията на чл.169, ал.1 и 3 от ЗУТ.

          Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Общинска администрация Бобошево до Административен съд гр. Кюстендил в 14 дневен срок от съобщаването й.

          Копие от настоящото съобщение да бъде поставено на таблото за обявления в сградата на ОбА Бобошево, гореописаните строежи: „Паянтова  жилищна сграда” и „Паянтова сграда” и в интернет страницата на Общината.

                

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.