Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

Проекти

Община Бобошево приключи проект „Център за социални услуги в община Бобошево- подкрепа и независимост”, реализиран в рамките на операция „Независим живот”, ОП”РЧР” 2014- 2020 г.

Основната цел на проекта бе да се подобри достъпа до основни социални и здравни услуги и постигане на независимост и социална интеграция на възрастните хора и хората с увреждания в община Бобошево. Чрез реализирането на проекта се разшири обема и многообразието на социалните услуги, както и се повиши качеството на живот на целевите групи по проекта, а именно:

-         Възрастни хора над 65 год. с ограничения или невъзможност в самообслужването

-         Хора с увреждания и техните семейства

Предоставяха се интегрирани почасови услуги за хората с невъзможност за самообслужване и за хората  с увреждания, като се съчетаваха комплексни действия в посока осигуряване  на дългосрочна здравно- социална грижа.

Услугите се предоставяха от лични и социални асистенти и домашни помощници.

Дейностите, които се извършваха от персонала обхващаха дейности за лична помощ, комунално- битови дейности, дейности за социално включване, здравни услуги, услуги за психологическа подкрепа.

По проекта обгрижване са преминали общо 64 лица от целевата група.

Продължителността на проекта е 21 месеца, като предоставянето на почасовите услуги приключи на 08.09.2017 г. със средства от безвъзмездната финансова помощ.Дейността на Центъра се предвижда да продължи със средства от общинския бюджет още шест месеца след одобряване на окончателния доклад по проекта.

 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.