Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

Проекти

Проекти

Проект: Техническа рекултивация на общински депо за неопасни отпадъци в местност „Къро“ на община Бобошево


На 30.03.2021 г. стартира изпълнението на проект № BG16M1OP002-2.010-0032-C01 „Техническа рекултивация на общински депо за неопасни отпадъци в местност „Къро“ на община Бобошево“, финансиран по процедура BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“ на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

Основната цел на проекта е подпомагане изпълнението на задълженията на Република България по член 14 от Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 година относно депонирането на отпадъци и по-точно - осъществяване на контрол и управление на депата по такъв начин, че да се предотвратят или намалят потенциалните неблагоприятни въздействия върху околната среда и рисковете за здравето на човека.

Специфична цел на проекта е извършване на техническа рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, разположено в местност „Къро“, с. Слатино, Община Бобошево.

Общинското депо за неопасни битови отпадъци на Община Бобошево е разположено на площ от 5584 кв. м. в поземлен имот с идентификатор 67252.43.21, в регулацията на с. Слатино, община Бобошево. То е общинска частна собственост. Общата замърсена площ на депото заема 7234 кв.м, от които: Зона с депонирани отпадъци – 5565 кв. м. и Зона с разпилени отпадъци – 1669 кв. м. Депото не отговаря на изискванията на Наредба № 6, обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г., в сила от 13.09.2013 г.,изм. и доп., бр. 13 от 7.02.2017 г., и затова експлоатацията му е преустановена на 31.12.2017 г. със Заповед № 119/20.11.2017 г. на Директора на РИОСВ - Перник.

Проект „Техническа рекултивация на общински депо за неопасни отпадъци в местност „Къро“ на община Бобошево“ ще извърши в технологична последователност дейността по техническа рекултивация на целия терен, включваща: проектиране; изграждане на оградни съоръжения; предепониране, вертикално планиране, подравняване и импулсно уплътняване на отпадъците; изграждане на горен изолационен екран.

След извършване на техническата рекултивация Община Бобошево ще осигури средства и ще извърши и биологична рекултивация на депото в срока на устойчивост на проекта.

В рамките на проекта ще се разработи и План за мониторинг на депото в съответствие с разпоредбите на ЗООС, ЗУО и подзаконовата нормативна рамка по тяхното прилагане. С разработването на плана за мониторинг се цели да се извърши анализ и контрол на състоянието на тялото на депото до неговата пълна рекултивация. След неговото рекултивиране ще се извършват периодични измервания и наблюдения по отношение на някои основни характеристики: структура и състав на отпадъчното тяло; поведение (слягания) на повърхността на депото; стабилитет на дигите; отвеждане на атмосферните води от рекултивирания терен и др.

Срокът за изпълнение на заложените дейности по проекта е 15 месеца.

Бюджетът на проекта е 437 634,06 лв, от които 371 988,95 лв са от ЕС и 65 645,11 лв са национално съфинансиране и представляват 100% безвъзмездни средства.Община Бобошево приключи проект „Център за социални услуги в община Бобошево- подкрепа и независимост”, реализиран в рамките на операция „Независим живот”, ОП”РЧР” 2014- 2020 г.

Основната цел на проекта бе да се подобри достъпа до основни социални и здравни услуги и постигане на независимост и социална интеграция на възрастните хора и хората с увреждания в община Бобошево. Чрез реализирането на проекта се разшири обема и многообразието на социалните услуги, както и се повиши качеството на живот на целевите групи по проекта, а именно:

-         Възрастни хора над 65 год. с ограничения или невъзможност в самообслужването

-         Хора с увреждания и техните семейства

Предоставяха се интегрирани почасови услуги за хората с невъзможност за самообслужване и за хората  с увреждания, като се съчетаваха комплексни действия в посока осигуряване  на дългосрочна здравно- социална грижа.

Услугите се предоставяха от лични и социални асистенти и домашни помощници.

Дейностите, които се извършваха от персонала обхващаха дейности за лична помощ, комунално- битови дейности, дейности за социално включване, здравни услуги, услуги за психологическа подкрепа.

По проекта обгрижване са преминали общо 64 лица от целевата група.

Продължителността на проекта е 21 месеца, като предоставянето на почасовите услуги приключи на 08.09.2017 г. със средства от безвъзмездната финансова помощ.Дейността на Центъра се предвижда да продължи със средства от общинския бюджет още шест месеца след одобряване на окончателния доклад по проекта.

 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.