Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИ

15.11.2021 г.

Проект за НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА ОБЩИНА БОБОШЕВО

Проект за НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА ОБЩИНА БОБОШЕВО

16.11.2020г.

Проект за наредба за обема на животновъдната дейност и местста за отглеждане на селкостопанските животни на територията на община Бобошево

05.10.2020г.

Предложение за отмяна на чл. 66 от Наредба за определяне размера и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Бобошево по Протест от прокурор Марияна Сиракова - ОП-Кюстендил.

публикувано на 20.08.2019 г.

Предложение за отмяна на чл. 21, т. 4 от Наредба № 1 за опазване на обществения ред в Община Бобошево по Протест от прокурор Марияна Сиракова - ОП-К-л

публикувано на 16.07.2019 г.

Предложение с мотиви за изменение на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Бобошево

 публикувано на 21.06.2019 г.

Предложение за отмяна на чл. 7, чл. 11, ал. 1, чл. 17, чл. 31 и чл. 38 от Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на община Бобошево по Протест от прокурор Марияна Сиракова - ОП-Кюстендил

публикувано на 18.02.2019 г. 

Предложение с мотиви от Кмет на община за изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

публикувано на 16.11.2018 г.

Предложение с мотиви за изменение на Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Община Бобошево по писмо на Областен управител на област Кюстендил с вх. № 02-2528/24.10.2018 г.

публикувано на 15.11.2018 г.

Мотиви от Кмет на община за приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бобошево

публикувано на 05.09.2018 г. 

Предложение с мотиви от Гергана Виделова - общински съветник относно изм. на чл. 5, ал. 1 и ал. 2, чл. 7, ал. 1 в частта "от 24:00 до 06:00 часа" и отм. на § 1, т. 5 в глава Допълнителни разпоредби от Наредба № 1 за опазване на обществения ред в община Бобошево

публикувано на 21.08.2018 г.

Предложение за отм. на чл. 9, ал. 2 в частта "от 24:00 до 06:00 часа", отм. на чл. 73 и чл. 75, ал. 2 в частта относно израза "...или са били в състояние да предотвратят нарушението, но не са го сторили" от Наредба № 1 за опазване на обществения ред в община Бобошево по Протест от прокурор Марияна Сиракова - ОП-К-л

публикувано на 20.08.2018 г. 
публикувано на 07.08.2018 г.
 публикувано на 25.07.2018 г. 


публикувано на 18.06.2018 г. 
публикувано на 29.05.2018 г. 
 публикувано на 17.10.2017 г.публикувано на 31.07.2017 г. публикувано на 29.05.2017 г.


В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.