Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

УВЕДОМЛЕНИЕ ТЪРГ

29 Октомври 2018г.
датата на публикуване - 29.10.2018 г. 
ОБЩИНА БОБОШЕВО
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
гр.Бобошево, ул.Иван Кепов №3, тел.централа:07046/23-54, факс:07046/23-44, e-mail: obst_boboshevo@mail.bg   
  ОБЯВЛЕНИЕ                  
На основание Заповед № РД-01-05-173/24.10.2018 г. на Кмета на Община Бобошево – Крум Маринов, Община Бобошево ОБЯВЯВА 

Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на земеделска земя – частна общинска собственост: поземлен имот с идентификатор 04532.73.43, в землището на гр. Бобошево, Община Бобошево, местност “Гарата”, начин на трайно ползване „Нива”, с площ от 1253 кв. м, категория на земята при неполивни условия – нула, при първоначална тръжна цена - 650.00 лв.

Търгът ще се проведе на 14.11.2018 г. от 10:00 часа, в залата на 3-ти етаж, в сградата на Общинска администрация, ул. „Иван Кепов“, №3, гр. Бобошево. Повторен търг – на 21.11.2018 г., на същото място, при същите условия.

                Депозит за участие в размер на 195.00 лв., се внася в Банка „ДСК”, по сметка BG50STSA93003344304662. В деня на търга депозит не се приема.

                Тръжна документация ще се получава на фронт офиса, на Общинска администрация Бобошево, срещу заплащане на сумата от 20.00 /двадесет/ лева.

Заявленията и приложените към тях документи за участие в търга, се подават до 16:00 часа на 13.11.2018 г., в деловодството на Община Бобошево.

КРУМ МАРИНОВ

Кмет на община Бобошево

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.