Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

СЪОБЩЕНИЕ

30 Ноември 2018г.
30.11.2018 г.

 

ОБЩИНА БОБОШЕВО
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

   гр.Бобошево, ул.Иван Кепов №3, тел.централа:07046/23-54, 

факс:07046/23-44 , e-mail: obst_boboshevo@mail.bg

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с писмо с Вх. № 04-00-477/28.09.2018 г., на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредбата за ОВОС, изм. и доп. ДВ, бр. 12/2016 г.), Общинска администрация Бобошево

У В Е Д О М Я В А:

всички физически и юридически лица, че е разработена информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци за регионална система за управление на отпадъците Регион Благоевград“ от г-н Атанас Станкев Камбитов, Кмет на Община Благоевград, с адрес на управление: гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев - Македончето“ № 1.

Информацията е на разположение на заинтересованите лица в кабинет 111, ет. 1 всеки работен ден от 08:00 ч до 12:00 ч и от 12:30ч до 16:30 ч в продължение на 14 /четиринадесет/ дни от датата на обявяването.

     Възражения, мнения и препоръки се приемат в указания срок в деловодството на Община Бобошево.

     За повече информация: тел. 07046/23-54 – Борислава Иванова – мл. експерт „Еколог”

30.11.2018 год.                                                         ОбА гр. Бобошево  

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.