Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

СЪОБЩЕНИЕ

23 Октомври 2019г.
ОБЩИНА БОБОШЕВО  
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

гр. Бобошево, ул. “Иван Кепов” № 3, тел.централа:07046/23-54, факс:07046/23-44, e-mail: obst_boboshevo@mail.bg

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Изх. № 3033/24.09.2019 г.

Към Заповед № РД-01-05-229/20.09.2019 г.

 

Община Бобошево на основание §4 от Допълнителни разпоредби на  Закона за устройство на територията (ЗУТ) предвид обстоятелството, че лицето Сотир Ив. Страшников, с адрес: гр. Плевен, ул. „Анастасия Димитрова” №8 не е получил лично писмо с изх.№ 3033/24.09.2019 г. на община Бобошево видно от известията за доставяне ИД PS 2660 000M96W

С Ъ О Б Щ А В А

На основание чл.195, ал.6, във връзка с чл.196, ал.3 от Закона за  устройство на територията (ЗУТ) е издадена Заповед №РД-01-05-229/20.09.2019 год. на Кмета на община Бобошево за  премахване на строеж: „Паянтова жилищна сграда” опасен за здравето и живота на гражданите, поради естественото си износване, негоден за използване, застрашен от самосрутване, създава условия за възникване на пожар и е вреден в санитарно-хигиенно отношение,  находящ се в УПИ № XI-142, кв.14 по регулационния план на гр. Бобошево.

             Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Общинска администрация Бобошево до Административен съд гр. Кюстендил в 14 дневен срок от съобщаването й.

             Копие от настоящото съобщение да бъде поставено на таблото за обявления в сградата на ОбА Бобошево, гореописания строеж: „Паянтова жилищна сграда” и в интернет страницата на Общината.

                     

 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.