Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

СЪОБЩЕНИЕ

14 Септември 2019г.
ОБЩИНА БОБОШЕВО 
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

гр. Бобошево, ул. “Иван Кепов” № 3, тел.централа:07046/23-54, факс:07046/23-44, e-mail: obst_boboshevo@mail.bg 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Изх. № 2277/01.08.2019 г.

Към Заповед № РД-01-05-189/01.08.2019 г.

 

Община Бобошево на основание § 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) предвид обстоятелството, че лицата:

Йорданка Е. Стоянова, с адрес: гр. Перник, ул. „Благой Гебрев”№60, вх.Г,ет.3, ап. 9 видно от известията за доставяне ИД PS 2660 000LJH G;

Гергана Е. Стоянова, с адрес: гр. Перник, ул. „Тева”№94, вх. А, ет.5, ап.14, видно от известията за доставяне ИД PS 2660 000LJG F;

Донка Й. Пращова, с адрес: гр. София, р-н „Сердика”, ул. „Кавала” №19, ет.4, ап.11, видно от известията за доставяне ИД PS 2660 000LJE D;

 Ивайло Д. Пращов, с адрес: гр. София, р-н „Сердика”, ул. „Кавала” №19, ет.4, ап.11,  видно от известията за доставяне ИД PS 2660 000LJC B

не са получил лично писмо с изх. № 2277/01.08.2019 г. на община Бобошево

 

С Ъ О Б Щ А В А

 

На основание чл.195, ал.6, във връзка с чл.196, ал.3 от Закона за  устройство на територията (ЗУТ) е издадена Заповед № РД-01-05-189/01.08.2019 год. на Кмета на община Бобошево за  премахване на строежи: „Паянтова сграда” и „Паянтова  жилищна сграда”,  находящи се в УПИ № III-146, кв. 23 по регулационния план на гр. Бобошево. Гореописаните строежи не отговарят на изискванията на чл.169, ал.1 и 3 от ЗУТ.

          Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Общинска администрация Бобошево до Административен съд гр. Кюстендил в 14 дневен срок от съобщаването й.

          Копие от настоящото съобщение да бъде поставено на таблото за обявления в сградата на ОбА Бобошево, гореописаните строежи: „Паянтова  жилищна сграда” и „Паянтова сграда” и в интернет страницата на Общината.

                

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.