Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

СЪОБЩЕНИЕ

29 Август 2019г.
ОБЩИНА БОБОШЕВО 
  ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

гр. Бобошево, ул. “Иван Кепов” № 3, тел.централа:07046/23-54, факс:07046/23-44, e-mail: obst_boboshevo@mail.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Изх. № 2113/17.07.2019 г.

Към Заповед № РД-01-05-170/17.07.2019 г.

Община Бобошево на основание § 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) предвид обстоятелството, че лицето Албена Б. Дамянова, с адрес: гр. Бобов дол, ул. „Двадесет и седми октомври”№19, вх.А, ет.2, ап.4 не е получила лично писмо с изх. № 2113/17.07.2019 г. на община Бобошево видно от известията за доставяне ИД PS 2660 000LLM N.

С Ъ О Б Щ А В А

На основание чл. 195, ал. 6, във връзка с чл. 196, ал. 3 от Закона за  устройство на територията (ЗУТ) е издадена Заповед №РД-01-05-170/17.07.2019 год. на Кмета на община Бобошево за  премахване на строеж: „Паянтова сграда” опасен за здравето и живота на гражданите, поради естественото си износване, негоден за използване, застрашен от самосрутване, създава условия за възникване на пожар и е вреден в санитарно-хигиенно отношение,  находящ се в УПИ № XI-52, кв. 2 по регулационния план на с.Скрино.

          Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ чрез Общинска администрация Бобошево до Административен съд гр. Кюстендил в 14 дневен срок от съобщаването й.

          Копие от настоящото съобщение да бъде поставено на таблото за обявления в сградата на ОбА Бобошево, кметството в с. Скрино, както и на гореописаният строеж: „Паянтова сграда” и в интернет страницата на Общината.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.