Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

СЪОБЩЕНИЕ

9 Май 2019г.
ОБЩИНА БОБОШЕВО ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

гр. Бобошево, ул. “Иван Кепов” № 3, тел.централа:07046/23-54, факс:07046/23-44, e-mail: obst_boboshevo@mail.bg

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Изх. № 987/10.04.2019 г.

Към Заповед №РД-01-05-89/10.04.2019 г.

Община Бобошево на основание § 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) предвид обстоятелството, че лицето Райка М. Хаджийска, с адрес: гр. Дупница, ул. „Ропотамо”№6 не е получила лично писмо с изх. № 987/10.04.2019 г. на община Бобошево видно от известията за доставяне ИД PS 2660 000KZ5 J  и лицето Юлия Т. Сотирова, с адрес гр. Дупница, ул. „Генерал Владимир Вазов”№25,ет.2, ап. 3, не е получила лично писмо с изх. № 987/10.04.2019 г. на община Бобошево видно от известията за доставяне ИД PS 2660 000KYW 9

С Ъ О Б Щ А В А

На основание чл. 195, ал. 6, във връзка с чл. 196, ал. 3 от Закона за  устройство на територията(ЗУТ) е издадена Заповед № РД-01-05-89/10.04.2019 год. на Кмета на община Бобошево за  премахване на строеж: „Паянтова  жилищна сграда” опасен за здравето и живота на гражданите, поради естественото си износване, негоден за използване, застрашен от самосрутване, създава условия за възникване на пожар и е вреден в санитарно-хигиенно отношение,  находящ се в УПИ № VIII-74, кв. 3 по регулационния план на с.Скрино.

             Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ чрез Общинска администрация Бобошево до Административен съд гр. Кюстендил в 14 дневен срок от съобщаването й.

             Копие от настоящото съобщение да бъде поставено на таблото за обявления в сградата на ОбА Бобошево, кметството в с. Скрино, както и на гореописаният строеж: „Паянтова  жилищна сграда” и в интернет страницата на Общината.

         

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.