Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

Съдебни заседатели

18 Октомври 2021г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОБОШЕВО

ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ПО НАБИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ИЗБОР НА

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ ОКРЪЖЕН СЪД – КЮСТЕНДИЛ

ОБЯВЛЕНИЕ

Общински съвет – Бобошево

ул. „И. Кепов“№ 3, тел: 07046/2598

e-mail: obs_boboshevo@abv.bg   Временна комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели, избрана с Решение №240 от Протокол № 29 30.09.2021 г. на Общински съвет – Бобошево


ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ПО НАБИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИ НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ ОКРЪЖЕН СЪД – КЮСТЕНДИЛ


     На основание чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт и чл. 8, ал. 1 от Наредба №7 от 28.09.2017 г. за съдебни заседатели на Висшия съдебен съвет


  Изисквания към кандидатите:

Да отговаря на изискванията на чл. 67, ал. 1 и ал. 3 от Закона за съдебната власт, а именно:

Да е дееспособен български гражданин, който:

-    е на възраст от 21 до 68 години;

-    има настоящ адрес в общината, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;

-    има завършено най-малко средно образование;

-    не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

-    не страда от психични заболявания;


   Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

-    е съдебен заседател в друг съд;

-    е общински съветник, от съдебния район, за който е избран;

-    участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

-    работи в съд, прокуратура, следствени органи,

-    Министерството на вътрешните работи или други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран;


 Съгласно Решението на Общото събрание на съдиите от Окръжен съд – Кюстендил за община Бобошево са определени  1  бр. съдебни заседатели към Окръжен съд – Кюстендил.


    1.Начин и срок за провеждане  на процедурата:

    В срок до 29.10.2021 г. (включително) кандидатите за съдебни заседатели подават лично или с упълномощено лице в деловодството на Общински съвет–Бобошево, партера на сградата на Общинска администрация – гр. Бобошево, ул. „ Иван Кепов“ № 3, всеки работен ден от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 12.30 ч. до 16.00 ч, Заявление за кандидатстване за съдебен заседател (Приложение №1), заедно със следните документи:

   -подробна автобиография, подписана от кандидата;

   - нотариално заверено копие от диплома да завършено образование;

   -медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

   - данни за контакт на две лица, към които Общински съвет да се обърне за препоръки;

   -мотивационно писмо;

   -писмено съгласие(Приложение №2);

   - декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ (Приложение №3);

   - документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на -Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.


      Комисията извършва проверка на документите на кандидатите, подали заявления за съдебни заседатели и изготвя списък на допуснатите до участие кандидати; установява служебно обстоятелството по чл. 67, ал. 1, т. 4 от Закона за съдебната власт на подалите документи за съдебни заседатели, както  и изисква от председателя на Окръжен съд – Кюстендил  списък на съдебните заседатели, които са били два последователни мандата в съответния съд, с оглед проверка на обстоятелствата по чл. 69, ал. 2 от Закона за съдебната власт; публикува на интернет страницата на община Бобошево, раздел „Общински съвет“, най-малко 14 (четиринадесет) дни преди датата на изслушване по чл. 68а,  от Закона за съдебната власт списъка с допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи по чл. 68, ал .3, т. 9 от Закона за съдебната власт; провежда и изслушване на кандидатите, при спазване на изискванията на чл. 68а, ал. 1 – 3 от Закона за съдебната власт, и изготвя протокол от изслушването и съставя окончателен доклад за одобрените кандидати, който публикува на интернет страницата на община Бобошево; изготвя и внася в Общински съвет – Бобошево предложение за решение за определяне съдебните заседатели на Окръжен съд – Кюстендил за мандат 2021-2025 г. и представя окончателния си Доклад в срок седем дни преди провеждането на  следващото редовно заседание на ОбС за  месец ноември 2021 г.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.