Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

Процендура - лична помощ

12 Септември 2019г.
ОБЩИНА БОБОШЕВО 
 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

гр.Бобошево, ул.Иван Кепов №3, тел.централа:07046/23-54, факс:07046/23-44, e-mail: obst_boboshevo@mail.bg

Процедура за включване в механизма лична помощ по реда на

Закона за личната помощ


    Община Бобошево приема заявления за включване в механизма лична помощ по реда на Закона за личната помощ, който е разработен в подкрепа на хора с увреждания.

    Ползватели на услугата могат да бъдат хора с увреждане, на които е изготвена индивидуална оценка на потребностите и е издадено направление с определен брой часове за лична помощ от Дирекция „Социално подпомагане”- Бобошево.

    Документи за включване могат да бъдат подавани по настоящ адрес на лицето с увреждане. Те се приемат в община  Бобошево. Комплектът от документи следва да съдържа:   

-         Заявление- декларация по образец за включване в механизма лична помощ до Кмета на община Бобошево по настоящ адрес  като в случай ,че то се подава от трето лице, трябва да има приложено пълномощно;

-         Направление издадено от Дирекция „Социално подпомагане” Бобошево, с определения брой часове за лична помощ;

-         Документ за самоличност/ за справка/ или документ за самоличност на законния представител- родител, настойник, попечител / за справка/.

 

Необходимите документи за включване в списъка на кандидатите за асистенти са:

-         Заявление- декларация за кандидатстване за асистент по реда на Закона за личната помощ по образец;

-         Автобиография по образец;

-         Копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи, или декларация свободен текст, че няма сключен трудов договор;

-         Декларация по чл.25 от Закона за личната помощ по образец;

-         Документ за самоличност / за справка/;

-         Документи удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за асистент или документ, удостоверяващ наличието на подходящо образователно и/или квалификационно равнище/ако е приложимо/.

      Личен асистент може да бъде всеки, който не е поставен под запрещение и не е осъждан.В случай, че лицето с увреждания не е посочило асистент, община Бобошево може да окаже съдействие за намиране на подходящо лице от списък за кандидатите за асистенти.

 

      Предоставянето на лична помощ ще започне от 1 септември 2019г., като заявления за включване в механизма лична помощ ще се приемат и след тази дата

       Необходимите формуляри може да получите в община Бобошево, ул. „Иван Кепов” №3, ет.1, стая 110 всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа.  

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.