Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

Покана ПО

17 Юни 2016г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОБОШЕВО, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

гр. Бобошево, ул.”Иван Кепов” 3, тел.07046/25 98, е-mail: obs_boboshevo@abv.bg

 

                 

                                                                                                              

Изх. № 02-1796/17.06.2016 г.

 

П О К А Н А

 

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА БОБОШЕВО,

 

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване проект на нормативен акт с цел информираност на гражданите и откритост в действията на институциите, ще се проведе публично обсъждане на проект на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок от публикуване на интернет страницата на Община Бобошево на настоящата покана, считано от 17.06.2016 г. за предложения и становища по предложения Проект на Наредба.

 

Предложенията могат да постъпват на e-mail: obs_boboshevo@abv.bg или да се подават в писмен вид в ЦИОГ в общината.

 

Общественото обсъждане ще се проведе на 01.07.2016 г. (петък) от 11:00 часа в Малката зала на НЧ “Лоза-1870” гр. Бобошево.

С настоящата каня всички заинтересовани страни да присъстват на публичното обсъждане!

 

С уважение,

 

Даниела Стоянова  п/не се чете/

Председател на ОбС-Бобошево     

 


В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.