Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

ПОКАНА БЮДЖЕТ 2019

9 Януари 2019г.

        

ОБЩИНА БОБОШЕВО, 

ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

гр. Бобошево, ул.”Иван Кепов” 3, тел.07046/23 54

е-mail:obst_boboshevo@mail.bg

Изх. № 80  /09.01.2019 г.      

П О К А Н А

Публично обсъждане на проекта на Бюджет 2019 год.

на община Бобошево, област Кюстендил

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси

и чл. 26 от Закона за нормативните актове, 

Кметът на община Бобошево г-н Крум Маринов 

КАНИ

местната общност и всички заинтересовани лица

на 

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОДИНА

НА ОБЩИНА БОБОШЕВО

на 16.01.2019 г. /сряда/ от 11:00 ч. в сградата на община Бобошево, заседателна зала – етаж 3

                 Уважаеми съграждани,

                  Целта на публичното обсъждане е да се представят годишните цели, приоритетите, намеренията за развитие на общината и тяхното финансово изражение в проекта за бюджет през 2019 г. и да се даде възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения относно проекта на бюджет и инвестиционната програма.

                  За постъпилите предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще бъде приложен като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му от Кмета на общината за разглеждане от Общински съвет – Бобошево.

                  Становища и предложения по проекта за общинския бюджет могат да се изпращат на електронния адрес на общината: obst_boboshevo@mail.bg, могат да се предоставят писмено в деловодството на община Бобошево, партер ЦИОГ, както и в деня на самото публично обсъждане.

                  Материалите за публичното обсъждане ще бъдат публикувани на интернет страницата на община Бобошево www.obshtina-boboshevo.euв раздел “Бюджет”.

                  Съгласно Закона за публичните финанси, в сила от 01.01.2014 г., публичното обсъждане продължава да е задължителен етап при формиране и приемане на бюджета.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.