Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

ОБЯВЛЕНИЕ

29 Юни 2018г.
 публикувано 29.06.2018 г
ОБЩИНА БОБОШЕВО    ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
гр.Бобошево, ул.Иван Кепов №3, тел.централа:07046/23-54, факс:07046/23-44, e-mail: obst_boboshevo@mail.bg  
ОБЯВЛЕНИЕ
            На основание Заповед № РД-01-05-102/26.06.2018 г. на Кмета на Община Бобошево – Крум Маринов, Община Бобошево 
  ОБЯВЯВА

Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на земеделска земя – частна общинска собственост: поземлен имот № 069037, находящ се в землището на гр. Бобошево, ЕКАТТЕ 04532, Община Бобошево, местност “Завъртея”, начин на трайно ползване „Изоставена нива”, с площ от 0.266 дка., категория на земята при неполивни условия – пета, актуван с Акт № 821-Ч/31.01.2018 г.

Първоначалната тръжна цена е в размер на 220.00 лв. /двеста и двадесет лева и 0 ст./.

Търгът ще се проведе на 16.07.2018 г. от 10:00 часа, в залата на 3-ти етаж, в сградата на Общинска администрация, ул. „Иван Кепов“, №3, гр. Бобошево. Повторен търг – на 23.07.2018 г., на същото място, при същите условия.

            Депозит за участие в размер на 66.00 лв. /шестдесет и шест лева и 0 ст/, се внася в Банка „ДСК”, по сметка BG50STSA93003344304662, считано от датата на публикуване на Заповедта, до последния работен ден преди търга. В деня на търга депозит не се приема.

            Тръжна документация ще се получава на фронт офиса, на Общинска администрация Бобошево, срещу заплащане на сумата от 20.00 /двадесет/ лева.

Заявленията и приложените към тях документи за участие в търга се подават до 16:00 часа на 13.07.2018 г., в деловодството на Община Бобошево.

 

 

КРУМ МАРИНОВ

Кмет на община Бобошево

 

 

 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.