Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

Обявление

19 Април 2016г.
19.04.2016

ОБЯВЛЕНИЕ

по чл. 124б, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с чл._124а, ал. 3 и Решение № 81 от 01.04.2016 г. на Общински съвет - Бобошево

 

Община Бобошево ОБЯВЯВА на заинтересованите лица, че с Решение № 81 на Общински съвет – Бобошево, прието на редовно заседание, проведено на 01.04.2016 г. (Протокол № 9) е разрешено изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) по чл. 110, ал. 1, т. 3 – план за застрояване (ПЗ) за обект: Концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – от находище „Габи-2””, в следният териториален обхват: поземлен имот (ПИ) № 101109, местност „ДУЛЮМЕТО” в землището на с. Слатино с ЕКАТТЕ 67252, общ. Бобошево, обл. Кюстендил.

Възложител на гореописания проект е „ДИ ВИ БИ”ООД, ЕИК: 130836454, със седалище и адрес на управление: обл. София, общ. Столична, гр. София 1346, район Връбница, ж.к. „Волуяк”, ул. „Детелина” № 18, във качеството му на консеционер.

Допълнителна информация може да получите на тел.: 07046/23-57 или на адрес: гр. Бобошево 2660, ул. „Иван Кепов” № 3 в сградата на ОбА при община Бобошево, както и на интернет сайта на община Бобошево. 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.