Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

ОБЯВЛЕНИЕ

13 Октомври 2023г.
ОБЩИНА БОБОШЕВО 
  ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

гр.Бобошево, ул.Иван Кепов №3, тел.централа:07046/23-54, факс:07046/23-44, e-mail: obst_boboshevo@mail.bg

                                                  

               Обявление относно обществено обсъждане на анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и предложение за национална карта на социалните услуги

Община Бобошево уведомява всички заинтересовани лица, че  на интернет страницата на общината са публикувани Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и предложение за Национална карта на социалните услуги.

Законът за социалните услуги   (ЗСУ) и Наредбата за планиране на социалните услуги (НПСУ), с които се въвежда планирането на национално ниво на социалните услуги, финансирани изцяло или частично от държавния бюджет, определят водеща роля на общинските администрации при реализирането на този процес.

Към настоящия момент, с оглед ангажиментите на Агенция за социално подпомагане, съгласно разпоредбите ЗСУ и НПСУ, и на база анализите и предложенията за планиране на социалните услуги, изготвени от общините, са разработени Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет  (Анализа) и Предложение за Национална карта на социалните услуги (Картата).

Предвид гореизложеното, от страна на АСП са предприети последващи действия, съгласно чл.48, ал.1 от НПСУ, а именно АСП стартира обсъждане на областно и общинско ниво на Анализа и предложението за Картата.

В тази връзка, предлагаме на вниманието на заинтересованите лица и жителите на община Бобошево, в 30-дневен срок от публикуването на настоящето съобщение, да депозират становища, предложения, препоръки и други по представения Анализ и Предложение за планирането н социалните услуги, на фронт-офиса на община  Бобошево, с адрес : гр.Бобошево, ул.“Иван Кепов“№3 или на email:obst_boboshevo@mail.bg

Общественото обсъждане ще се проведе на 30.10.2023г./понеделник/ от 11:00 часа в сградата на община Бобошево , етаж I

 

Костадин Гергинов/п/

ВРиД Кмет на община Бобошево

Съгл.Заповед№ РД-01-04-215/25.09.2023г.

Приложения:

1.Анализ на потребностите на национално ниво от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавни бюджет.

2.Предложение за национална карта на социалните услуги.


В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.