Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

Обявление

19 Април 2016г.
19.04.2016

ОБЯВЛЕНИЕ

по чл. 124б, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с чл._124а, ал. 3 и Решение № 80 от 01.04.2016 г. на Общински съвет - Бобошево

 

Община Бобошево ОБЯВЯВА на заинтересованите лица, че с Решение № 80 на Общински съвет – Бобошево, прието на редовно заседание, проведено на 01.04.2016 г. (Протокол № 9) е разрешено изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 от ЗУТ в обхват поземлен имот (ПИ) № 108074, местност „МУРВАТ” в землището на гр. Бобошево с ЕКАТТЕ 04532, общ. Бобошево, обл. Кюстендил, за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди съгласно Закона за опазване на земеделските земи и съпътстващите го нормативни документи, с цел осигуряване на допустим начин и характер на застрояване на имота за обществени нужди – устройване на обект с обслужващо предназначение попадащ в териториално-устройствена зона по чл. 25, ал. 3, т. 2 от Наредба № 7 от 22.12.2003 год. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони от разновидност “предимно производствени”, означена като “Пп”, с пределно допустими териториално-устройствени показатели на застрояване, както следва:

- плътност (процент) на застрояване (П застр.) - от 40 до 80 на сто;

- озеленена площ (П озел.) - от 20 до 40 на сто, като една трета от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност;

- интензивност на застрояване (К инт.) - от 1,0 до 2,5.

Възложител на гореописания проект е Звезделин Жечев Златев с адрес: област София, община Столична, гр. София, ул. „Кестенова вода” № 5, ет. 2, ап. 6, собственик на гореописаният имот.

Допълнителна информация може да получите на тел.: 07046/23-57 или на адрес: гр. Бобошево 2660, ул. „Иван Кепов” № 3 в сградата на ОбА при община Бобошево, както и на интернет сайта на община Бобошево. 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.