Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

ОБЯВА / Канадидат потребители

18 Април 2021г.

Прием на документи от кандидати за потребители  на социалната услуга „Асистентска подкрепа”

Община Бобошево в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А, че от 19.04.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа”.

 „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

  • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
  • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като необходимите  документи за кандидатстване са следните:

  1. Заявление – декларация (по образец):
  2. Документ за самоличност (за справка);
  3. Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК /копие/; Медицински протокол на ЛКК/ копие/; Други медицински документи- актуална епикриза и др./копие/;
  4. Пълномощно / в случай, че документите не се подават лично от кандидата за потребител/.

  Максималната продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно индивидуалната оценка на потребностите.

Услугата „Асистентска подкрепа”ще се предоставя на 15 потребители от 7 асистента, със срок до 31.12.2021 година.

Заявяването от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа”в изпълнение на Закона за социалните услуги се подават от 19.04.2021 г. в деловодството на  Община Бобошево, партер, всеки работен ден от 08:30 до 16:00 часа.

Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Бобошево на адрес: https://obshtina- boboshevo.eu

За допълнителна информация  на  тел.07 046/23-54, в.120 – Счетоводство на община Бобошево.

1. Заявление -  декларация от потребител

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.