Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

ОБЯВА

23 Април 2018г.

О Б Я В А

за обществен достъп до информация

 

           На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС, посл. изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018 г./, ОБЩИНА БОБОШЕВО осигурява обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за Предприятие за преработка на плодове и зеленчуци – селскостопанска продукция, находящо се  в УПИ I - в кв. 91 по РП на гр. Бобошево, обл. Кюстендил.

           Документите са на разположение на обществеността в деловодството на Община Бобошево всеки работен ден от 08:00 ч до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 16:30 ч. в продължение на 14 /четиринадесет/ дни от датата на обявяването на интернет страницата и на информационното табло в сградата на общината.

           Възражения, мнения и препоръки се приемат в указания срок в деловодството на Община Бобошево.

           За повече информация: тел. 07046/23-54 – Борислава Иванова – мл. експерт „Еколог”.

 

20.04.2018 год.                                                         ОбА гр. Бобошево  

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.