Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

ОБЯВА

23 Август 2022г.

ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ

КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ

Варна 9000, ул. “Преслав” 16, тел: 552-622, 552-635, факс: 603-259

 

 

О Б Я В А

 

                за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските силиза приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина.

1. Наименование, бройниво за достъп до класифицирана информация, изисквания за заемане на длъжностите, населено място, където се намира формированието и военно-пощенски номер.

Със заповед на командира на Военноморските сили, № РД-01-317/20.07.2022 г.е разкрита процедура за обявяване на 108 (сто и осем) вакантни длъжности за матроси (войници) във военни формирования от Военноморските силиза приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната или в чужбина, както следва:

А. ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 38920 - ВАРНА (16 длъжности)

Б. ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 28580 ВАРНА (12 длъжности)

В. ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 34410 - ВАРНА (4 длъжности)

Г. ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 32140 - ВАРНА (1 длъжност)

Д. ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 26800 - ВАРНА (7 длъжности)

Е. ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 26870 - ВАРНА (1 длъжност)

Ж. ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54830 - ВАРНА (2 длъжности)

З.  ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 28430 - КАМЕНАР (2 длъжности)

И. ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22580 - ПРИСЕЛЦИ (3 длъжности)

Й. ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 36940 – ВАРНА (3 длъжности)

К. ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 38010 – ВАРНА (2 длъжности)

Л. ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 32300 – ВАРНА (7 длъжности)

М. ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 32890 – БУРГАС (3 длъжности)

Н. ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22480 – БУРГАС (32 длъжности)

O. ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 18360 – БУРГАС (11 длъжности)

П. ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 34590 – БУРГАС (2 длъжности)

 

2. В съответствие с приложение № 1 и № 2 към заповед № ОХ–665/12.07.2022 г. на министъра на отбраната, размерът на месечното възнаграждение за най-ниската матроска (войнишка) длъжност е не по-малък от 1219 лева.

3. Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 и ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ):

имат средно или по-високо образование;

към датата на приемане на военна служба, да не са по-възрастни от 40 години, а лицата отговарящи на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили (ЗОВСРБ), не по-възрастни от 41 години за упражнилите правото си на пенсия и не по-възрастни от 44 години за не упражнилите правото си на пенсия;

годни са за военна служба;

не са осъждани за умишлено престъпление от общ характернезависимо от реабилитацията;

срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

нямат друго гражданство;

не са освобождавани от военна службапоради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;

покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната;

са психологично пригодни;

лицата, изпълнявали военна служба могат да кандидатстватако към датата на приемане на военна служба не са изминали повече от 10 (десет) години от освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба), както и да им остават не по-малко от 5 години до навършване на пределната възраст по чл. 160 за военното звание, изискващо се за заемане на длъжността.

4. Длъжностно лице, отговорно за провеждане на конкурса.

На основание заповед на командира на Военноморските сили № РД-01-317/20.07.2022 г.флотилен адмирал Георги Пенев Пенев – заместник-командир на Военноморските сили е определен за длъжностно лице, отговорно за провеждане на конкурса.

5. Място и срок за подаване на документи.

5.1. Кандидатите, които отговарят на посочените в т. изисквания за обявените вакантни длъжности, в срок до 07.09.2022 г., подават лично писмено заявление (по образец – Приложение № 1 към обявата), включително с приложенията към него, до заместник-командира на Военноморските сили, чрез териториалните структури на Централно военно окръжие (ЦВО);

 

При допълнителни въпроси, касаещи сключването на договорите за военна служба, свързани с възрастта за назначаванекандидатите да се обръщат към длъжностното лице, приемащо заявленията за допълнителна информация.

 

Телефони за информация в Командването на ВМС: 052/552 104, 052/552 109 и 052/552095.

Информация за всеки етап от провеждането на конкурса ще бъде публикувана на интернет страницата на ВМС

(www.navy.mod.bg в раздел НОВИНИ).

* Поради усложнената епидемиологична обстановка, за ограничаване на разпространението на COVID-19, основен способ за информиране на кандидатите, участващи в конкурса, ще бъде чрез използване на електронна поща - e-mail!


В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.