Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

ОБЯВА

26 Август 2020г.
ОБЩИНА БОБОШЕВО 
  ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

гр. Бобошево, ул. “Иван Кепов” № 3, тел.централа:07046/23-54, факс:07046/23-44, e-mail: obst_boboshevo@mail.bg

 

О Б Я В А

За обществен достъп до информация

 

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Бобошево осигурява обществен достъп до информацията по Приложение №2 към чл.6 от горецитираната наредбата за инвестиционно предложение „Промяна предназначението на съществуващо „Хале за селскостопански инвентар и прикачна техника” в „Цех за производство на напитки - бевъриджис продукти”, находящ се в поземлен имот с идентификатор 04532.40.421, в местност „Околище” по кадастралната карта и кадастралния регистър на град Бобошево, община Бобошево, област Кюстендил”, с възложител „Драфт Бевъриджис ЕУ Сълюлшънс” ЕООД.

Документите са на разположение на обществеността във фронт офиса на общинска администрация – община Бобошево всеки работен ден от 08:00ч. до 16:30ч. в продължение на 14 (четиринадесет) дни от датата на обявяването на интернет страницата на община Бобошево и на информационното табло в сградата на общината.

Възражения, мнения и препоръки се приемат в указания срок в деловодството на община Бобошево.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.