Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

ОБЯВА

13 Февруари 2019г.
13.02.2019 г.
ОБЩИНА БОБОШЕВО ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 гр.Бобошево, ул.Иван Кепов №3, тел.централа:07046/23-54, факс:07046/23-44,

e-mail: obst_boboshevo@mail.bg

О Б Я В А

           На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/ (обн., ДВ бр. 25/2003г., посл. , изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г.)

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД БОБОШЕВО

ул. “Иван Кепов” № 3, община Бобошево, област Кюстендил

СЪОБЩАВА

на заинтересованото население на община Бобошево, че има разработен проект за „Рекултивация на депо за битови отпадъци на Община Бобошево”

            В съответствие с изискванията на Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експоатация на депа и на други съоражения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци и във връзка със Заповед № РД – 119 от 20.11.2017 г. на Директора на РИОСВ – Перник, експоатацията на депо за битови отпадъци м. „Къро”, с. Слатино, Община Бобошево е спряна и е разработен настоящият проект.

           Информацията е на разположение на заинтересованите на хартиен носител в деловодството на Общинска администрация гр. Бобошево в рамките на 14 /четиринадесет/ дни, считано от 13.02.2019 г..

           Писмени становища и мнения могат да се предоставят в указания срок в деловодството на Общинска администрация гр. Бобошево.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.