Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

ОБЯВА

20 Февруари 2018г.

 

20.02.201г.   

О Б Я В А

за обществен достъп до информация

 

           На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС, посл. изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018 г./, ОБЩИНА БОБОШЕВО осигурява обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Цех за преработка и пакетиране на плодове и зеленчуци” в УПИ – парцел I, кв. 10 по плана на с. Блажиево, община Бобошево.

           Документите са на разположение на обществеността в кабинет 111, ет. 1 всеки работен ден от 08:00 ч до 12:00 ч и от 12:30ч до 16:30 ч в продължение на 14 /четиринадесет/ дни от датата на обявяването на интернет страницата на Община Бобошево и на информационното табло в сградата на общината и с. Блажиево.

           Възражения, мнения и препоръки се приемат в указания срок в деловодството на Община Бобошево.

           За повече информация: тел. 07046/23-54 – Борислава Иванова – мл. експерт „Еколог”.

 

20.02.2018 год.                                              ОбА гр. Бобошево  

                                                                                 

 

 

 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.