Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

ОБЯВА

26 Март 2019г.

 

О Б Я В А

за обществен достъп до информация

 

           На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС, изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018 г./, ОБЩИНА БОБОШЕВО осигуряват обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение “Рекултивация на депо за битови отпадъци на Община Бобошево”.

           Документите са на разположение на обществеността в деловодството на Община Бобошево всеки работен ден от 08:00 ч до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 16:30 ч. в продължение на 14 /четиринадесет/ дни от датата на обявяването на интернет страницата на Община Бобошево и информационните табла в сградата на общината и в кметството на с. Слатино.

           Възражения, мнения и препоръки се приемат в указания срок в деловодството на Община Бобошево.

          

26.03.2019 год.                                                 ОбА гр. Бобошево  

                                                                                 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.