Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

ОБЯВА

27 Март 2018г.

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

           На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/ (обн., ДВ бр. 25/2003г., доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018 г.)

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД БОБОШЕВО

ул. “Иван Кепов” № 3, община Бобошево, област Кюстендил

 

УВЕДОМЯВА

заинтересованото население и общественост, че има инвестиционно предложение за обекти: „Възстановяване на действителните параметри на напречния профил на коритото на дере „Верница” в границите на урбанизираната територия между квартали 1 и 2 /началото на регулацията/до квартали 8 и 15/ край на регулацията/ по РП село Блажиево” и „Възстановяване дига чрез изграждане на укрепваща система от габиони по левия бряг на река „Слатинска” между от 66-65-64-127 по регулационния план на село Слатино”

 

р. Слатинска: Предвижда се почистване от растителност /храсти и дървета/ и изграждане на подпорно съоръжение от габиони, укрепващо левия бряг на реката Слатинска, с обща дължина 105 м /съгласно геодезическата част на проекта/. Предвижда се габионите да бъдат монтирани в 3 реда с височина по 1,0м с ширина 2,00м, 1,50м и 1,0м, с вертикална стена откъм реката и отстъпи откъм улицата. Вътрешният ръб на най-горния ред габиони съвпада с уличната регулационна линия, като горната кота е на ок.30см над нивото на улицата. Кошовете са със сечение 1,50/1,00 и 1,00/1,00.

р. Верница:  предвижда се изчистят деретата, които са силно обрасли със дървесна и храстовидна растителност, капини, шипки и коприви. Освен това деретата са запълнени със строителни, битови и органични отпадъци: най-вече със пластмасови бутилки, найлони, излишна пръст и биологични отпадъци, които също ще бъдат почистени.

Писмени становища и мнения относно инвестиционното предложение се приемат в деловодството на Общинска администрация гр. Бобошево.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.