Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

ОБЯВА / Социални асистенти

18 Април 2021г.

Прием на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”

Община Бобошево в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А, че от 19.04.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”.

 „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.

Лицата желаещи да бъдат назначени на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа” по реда на Закона за социалните услуги е необходимо да подадат следните документи:

  1. Заявление за участие в подбор  (по образец):
  2. Документ за самоличност (за справка);
  3. Автобиография;
  4. Копие на документ за придобита образователно-квалификационна степен за завършено основно образование;
  5. Сертификат от проведено обучение- копие, ако е приложимо;
  6. Други документи по преценка на кандидата - документ удостоверяващ продължителността на професионален опит /при наличие на такива/.

  С одобрените кандидати за заемане на длъжността „Социален асистент“ ще бъдат сключени трудови договори, като един „социален асистент“ ще предоставя подкрепа на 2-ма потребители в зависимост от индивидуалните потребности на   потребителите.

 Основни задължения: Осъществява социално- битови дейности, съгласно чл.93, ал.1, т.1, 2, 3, 4 и 5- самообслужване, движение и придвижване, промяна и поддържане на позицията на тялото, изпълнение на ежедневни и домакински дейности, комуникация за целевите групи, лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност, деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Изисквания за заемане на длъжността: Образователна степен- начално образование

Документи от кандидатите за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги се подават от 19.04.2021 г. в деловодството на  Община Бобошево, партер, всеки работен ден от 08:30 до 16:00 часа.

Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Бобошево на адрес: https://obshtina- boboshevo.eu

За допълнителна информация  на  тел.07 046/23-54, в.120 – Счетоводство на община Бобошево.

1. Заявление за участие в подбор- Приложение № 1

2.Приложение № 2 - автобиография

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.