Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

Публична покана № 2


публикувано на: 08 юни 2012 г.


Община Бобошево обявява Публична покана за участие в процедура за избор на изпълнител със следния 

предмет "Изработване и разпространение на печатни и информационни материали за изпълнение на дейности по проект : " Партньорство и обмен на добри практики в сферата на доброто управление, между общините Бобошево, Рила и Реджо Калабрия", 

финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ №10-16-36/02.04.2012г. по приоритетна ос І "Добро управление", под приоритет 1.6 "Транснационално и междурегионално сътрудничество", 

бюджетна линия BG051PO002/10/1.6-02 на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007

Пълен комплект документи за участие

"Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.