Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

ПОКАНА Юни

                                     ПОКАНА

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОБОШЕВО

 

 

            На основание чл. 49 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Бобошево, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, мандат 2019 – 2023 г.

 

СВИКВАМ:

 

            Редовни заседания на Постоянните комисии към Общински съвет – Бобошево, които ще се проведат на 21.06.2023 г. /сряда/ в Малката зала на читалище „Лоза-1870“ по следния

 

                                                                    ГРАФИК:

 

 

-14:00 часа – заседание на Постоянна комисия по бюджет, местни данъци и такси, регионално развитие, инвестиции, евроинтеграция, еврофондове и бизнес среда, икономическа дейност и европейска политика;

 

-14:10 часа - заседание на Постоянна комисия по образование, култура, здравеопазване, културно – историческо наследство;

 

-14:20 часа - заседание на Постоянна комисия по устройство и развитие на територията, инфраструктурата и общинската собственост, транспорт;

 

-14:30 часа -  заседание на Постоянна комисия по местно самоуправление, социални дейности, противодействие на корупцията за незаконно придобито имущество.

 

-14:40 часа - заседание на Постоянна комисия по обществен ред и сигурност, младежта, спорта и туризма;

 

                                                              ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Приемане Информация за дейността на Дирекция „Бюро по труда“-Дупница на територията на община Бобошево за периода 01.01.2023 г.- 31.05.2023 г.

                                      Внася: Георги Мичов- Председател на ОбС-Бобошево.

 

 2. Отпускане на еднократна финансова помощ.

                                      Внася: Гергана Виделова – Зам. Председател на  на ОбС- Бобошево.

 

3. Разрешаване за предоставяне на петно за изграждане /монтаж на рекламен билборд/, в зоната между площадното пространство и път III-104 Бобошево-Четирци, находяща се в УПИ-I по плана на гр. Бобошево.

                                     Внася: Крум Маринов- Кмет на община Бобошево.

 

 

4.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

5.Разни.

 

*Дневният ред може да се променя и допълва.

 

*На основание чл. 56, ал. 1 от ПОДОбС – Бобошево, мандат 2019 – 2023 г. ПК могат да провеждат съвместни заседания.

 

*ПРЕДСЕДАТЕЛСКИ СЪВЕТ от 13.30 часа на 21.06.2023 г./сряда/ в Малката зала на НЧ „Лоза-1870“ град Бобошево.

 

 

 

 

 

С уважение, 

Георги Мичов

Председател на ОбС- Бобошево

 

 

 

 

 

 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.