Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево
Качено 30.08.2021 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОБОШЕВО,ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

гр.Бобошево,ул.”Иван Кепов” 3,тел.07046/25 98,е-mail:obs_boboshevo@abv.bg

 

НА ВНИМАНИЕТО НА:

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОБОШЕВО

КМЕТ НА ОБЩИНА БОБОШЕВО

КМЕТ НА КМЕТСТВО СЛАТИНО

КМЕТ НА КМЕТСТВО БЛАЖИЕВО
КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

 

 

Г Р А Ф И К

 

ЗА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННИТЕ  КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОБОШЕВО

 на  07.09.2021г. /вторник/ от 13:30 ч. в малката зала на НЧ “ЛОЗА – 1870” гр. Бобошево при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 

       1. Разрешение на финансиращия орган, Община Бобошево, съгласно Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование от 05.10.2017 г. на МОН, през учебната 2021/2022 г. да се сформират 7 самостоятелни паралелки в ОУ - Бобошево с поднормативен брой ученици, при осигурено допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единните разходни стандарти за дейност II. Общообразователни училища по бюджет 2022 г..

Вносител: Крум Маринов – Кмет на община Бобошево

 

      2. Кандидатстване на община Бобошево с проектно предложение пред Управляващия орган на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. за финансиране  по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа+” /Вх.№02-2700/16.08.2021 г./

 

Вносител: Крум Маринов – Кмет на община Бобошево

 

    3. Определяне представител на Общински съвет - Бобошево за член на Областния съвет за развитие на област Кюстендил.

Вносител: Гергана Виделова – Зам. - председател на Общински съвет - Бобошево

 

 

ГЕРГАНА ВИДЕЛОВА 

ЗАМ. - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОБОШЕВО,

Съгласно Решение № 002/28.11.2019 г. на ОбС

 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.