Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

ГРАФИК Февруари 2023

Изх. № 02-389/08.02.2023 г.

 

 

 ДО:

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОБОШЕВО

 КМЕТА НА ОБЩИНА БОБОШЕВО

 КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

 ГРАЖДАНИ

 

 

                                     ПОКАНА

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОБОШЕВО

 

 

            На основание чл. 49 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Бобошево, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, мандат 2019 – 2023 г.

 

СВИКВАМ:

 

            Редовни заседания на Постоянните комисии към Общински съвет – Бобошево, които ще се проведат на 15.02.2023 г. /сряда/ от 14.00 ч. в сградата на общинска администрация на ул. „ Иван Кепов“ № 3 гр. Бобошево в кабинета на ОбС- Бобошево по следния

 

ГРАФИК:

 

 

-14:00 часа – заседание на Постоянна комисия по бюджет, местни данъци и такси, регионално развитие, инвестиции, евроинтеграция, еврофондове и бизнес среда, икономическа дейност и европейска политика;

 

-14:10 часа - заседание на Постоянна комисия по устройство и развитие на територията, инфраструктурата и общинската собственост, транспорт;

 

-14:20 часа- заседание на Постоянна комисия по местно самоуправление, социални дейности, противодействие на корупцията за незаконно придобито имущество;

 

-14:30 часа - заседание на Постоянна комисия по образование, култура, здравеопазване, културно – историческо наследство;

 

-14:40 часа - заседание на Постоянна комисия по обществен ред и сигурност, младежта, спорта и туризма;

                                                                                                                   Проект!

-                                                        ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Отмяна на Решение № 013/28.11.2019 г. и определяне представител на Общински съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/.

                                                 Внася: Георги Мичов- Председател на ОбС-Бобошево

 

2.Промяна в състава на Постояннити комисии в Общински съвет-Бобошево.                                               

                                                             Внася: Георги Мичов- Председател на ОбС- Бобошево..

 

3.Приемане информация за дейността на Клуб на пенсионера в село Слатино.

                                                       Внася: Георги Мичов- Председател на ОбС-Бобошево.

 

4.Приемане информация за дейността на Клуб на пенсионера в село Усойка.                    

                                                             Внася: Георги Мичов- Председател на ОбС-Бобошево.

 

5.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

6.Разни.

 

*Дневният ред може да се променя и допълва.Всички докладни включени в дневния ред, от настоящата покана, ще получите допълнително.

 

*На основание чл. 56, ал. 1 от ПОДОбС – Бобошево, мандат 2019 – 2023 г. ПК могат да провеждат съвместни заседания.

 

 

 

*ПРЕДСЕДАТЕЛСКИ СЪВЕТ от 13.30 часа на 15.02.2023 г. /сряда/ в кабинета на ОбС- Бобошево.

 

 

 

    

С уважение,   /П/

                      Георги Мичов

         Председател на ОбС- Бобошево

 

 

 

 

 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.