Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

График март 2023

 

 ДО:

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОБОШЕВО

 КМЕТА НА ОБЩИНА БОБОШЕВО

 КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

 ГРАЖДАНИ

 

 

                                     ПОКАНА

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОБОШЕВО

 

 

            На основание чл. 49 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Бобошево, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, мандат 2019 – 2023 г.

 

СВИКВАМ:

 

            Редовни заседания на Постоянните комисии към Общински съвет – Бобошево, които ще се проведат на 22.03.2023 г. /сряда/ в сградата на общинска администрация на ул. „ Иван Кепов“ № 3 гр. Бобошево в кабинета на ОбС- Бобошево по следния

 

 

 

ГРАФИК:

 

-          14:00 часа - заседание на Постоянна комисия по устройство и развитие на територията, инфраструктурата и общинската собственост, транспорт;

 

-          14:10 часа -  заседание на Постоянна комисия по местно самоуправление, социални дейности, противодействие на корупцията за незаконно придобито имущество;

 

-          14:20 часа – заседание на Постоянна комисия по бюджет, местни данъци и такси, регионално развитие, инвестиции, евроинтеграция, еврофондове и бизнес среда, икономическа дейност и европейска политикка;

 

-          14:30 часа - заседание на Постоянна комисия по образование, култура, здравеопазване, културно – историческо наследство;

 

-          14:40 часа - заседание на Постоянна комисия по обществен ред и сигурност, младежта, спорта и туризма;

 

-           

 

                                                              ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Утвърждаване пазарната оценка и даване разрешение за продажба на ПИ с планоснимачен № 637- Плувен басейн, в кв. 114 - частна общинска собственост по регулационния план на град Бобошево.

                                                        Внася: Крум Маринов-Кмет на община Бобошево

 

 2. Утвърждаване пазарната оценка и даване разрешение за продажба на УПИ VI-110, кв. 38а – частна общинска собственост по регулационния план на с. Блажиево.

                                                        Внася: Крум Маринов-Кмет на община Бобошево

 

3.Утвърждаване пазарната оценка и даване разрешение за продажба на УПИ XII, кв. 23 – частна общинска собственост по регулационния план на село Блажиево.

                                                       Внася: Крум Маринов-Кмет на община Бобошево

 

4.Допълване на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за периода м. 01.2023 г- м. 12.2023г. с урегулиран поземлен имот (УПИ), представляващ парцел III, кв. 20 – частна общинска собственост по регулационния план на с. Блажиево, община Бобошево

                                                       Внася: Крум Маринов-Кмет на община Бобошево.

 

4.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

5.Разни.

 

 

 

 

*Дневният ред може да се променя и допълва.

 

*На основание чл. 56, ал. 1 от ПОДОбС – Бобошево, мандат 2019 – 2023 г. ПК могат да провеждат съвместни заседания.

 

 

 

*ПРЕДСЕДАТЕЛСКИ СЪВЕТ от 13.00 часа на 22.03.2023 г./сряда/ в кабинета на ОбС- Бобошево.

 

 

 

 

 

 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.