Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

График май 2023г.

Вх./Изх. № 02-1268

 

 

 ДО:

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОБОШЕВО

 КМЕТА НА ОБЩИНА БОБОШЕВО

 КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

 ГРАЖДАНИ

 

 

                                     ПОКАНА

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОБОШЕВО

 

 

            На основание чл. 49 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Бобошево, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, мандат 2019 – 2023 г.

 

СВИКВАМ:

 

            Редовни заседания на Постоянните комисии към Общински съвет – Бобошево, които ще се проведат на 17.05.2023 г. /сряда/ в Малката зала на читалище „Лоза-1870“ по следния

 

 

 

ГРАФИК:

 

 

-          14:00 часа - заседание на Постоянна комисия по обществен ред и сигурност, младежта, спорта и туризма;

 

14:10 часа – заседание на Постоянна комисия по бюджет, местни данъци и такси, регионално развитие, инвестиции, евроинтеграция, еврофондове и бизнес среда, икономическа дейност и европейска политика;

 

-          14:20 часа - заседание на Постоянна комисия по устройство и развитие на територията, инфраструктурата и общинската собственост, транспорт;

 

-          14:30 часа -  заседание на Постоянна комисия по местно самоуправление, социални дейности, противодействие на корупцията за незаконно придобито имущество;

 

-          14:40 часа – - заседание на Постоянна комисия по образование, култура, здравеопазване, културно – историческо наследство.

 

 

 

                                                           ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Приемане Информация за работата на ПУ- Бобошево по предотвратяване и разкриване на престъпления на територията на община Бобошево за изминалата 2022 г.

                                                        Внася: Георги Мичов- Председател на ОбС-Бобошево.

 

 2. Приемане на Общинска програма за намаляване риска от бедствия в община Бобошево за периода 2022-2025 година.

                                                        Внася: Внася: Крум Маринов- Кмет на община Бобошево.

 

3. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

4. Разни.

 

*Дневният ред може да се променя и допълва.

 

*На основание чл. 56, ал. 1 от ПОДОбС – Бобошево, мандат 2019 – 2023 г. ПК могат да провеждат съвместни заседания.

 

*ПРЕДСЕДАТЕЛСКИ СЪВЕТ от 13.30 часа на 17.05.2023 г./сряда/ в Малката зала на НЧ „Лоза-1870“ град Бобошево.

 

 

 

 

С уважение,  /п/

Георги Мичов

Председател на ОбС- Бобошево

 

 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.